Bože, kde jsi?

„Jednou v noci Jákob seděl na otevřeném prostranství a promlouval s Pánem: „Bože, jak to dopadne s těmito obtížemi? Učinil jsi mi tak veliká zaslíbení. Řekl jsi mi, že mě povedeš, podržíš a naplníš se mnou svůj plán. Jak může něco z toho být tvým vedením? Co je to za dohodu? Pane, jednoduše nemám žádnou budoucnost.“ (viz Genesis 32:24-26)
Můžeš mít nyní důvod si říci, „Možná Jákob nehledal Boha ohledně některých rozhodnutí, která učinil. Možná, že jednal podle těla.“ Ano, možná, že ano, ale toto všechno není to nejdůležitější. Bůh by býval mohl zakročit a jednat v zastoupení Jákoba, ale neučinil to.
Skutečnost je, že můžeme mít kajícného ducha a stále ještě mít problémy. Ty a tvůj manžel(ka) můžete procházet strašnou zkouštou. Modlili jste se, „Pane, nerozumím. Vím, že moje srdce je v pořádku a kráčím s tebou, tak proč dovoluješ tuto ukrutnou zkoušku?“
Většina z nás si myslí, stejně jako Jákob, že kajícní a modlící se křesťané by neměli snášet velká utrpení. Neměli bychom čelit hrozným časům strachu, ve kterých je naše budoucnost ohrožena. A přece, realita je, že pokorní, modlící se křesťané s postojem pokání pořád trpí velkým nebezpečím a trápeními.
Nikde v Bibli nám Bůh nezaslibuje, že budeme uchráněni problémů. Nikdy nám neslibuje hladkou cestu v zaměstnání nebo kariéře. A ani neslibuje, že nás zprostí potíží a strastí. Ve skutečnosti říká: „Mnoho je strastí spravedlivého: ale Pán jej ze všeho vysvobodí“ (Žalm 34:19). Tento verš neříká, že nás Bůh zprošťuje potíží, ale vyprošťuje nás z nich.
Pavel hovoří o poznání výšek a hloubek Boží lásky k němu. A přesto Bůh neochránil Pavlovu loď před ztroskotáním. Dokonce dovolil, aby byl apoštol kamenován, bit a zostuzen. Pavel říká, že byl vystaven nebezpečenstvím na zemi i na moři, od zlodějů a jeho vlastních lidí.
V dobách, kdy pláčeme, přemítáme, „Bože, kde jsi? Proč jsi mě nevzal z tohoto pryč?“ Ale dokonce, i když Bůh dopouští, abychom šli skrze věci, které zkouší naše duše různým způsobem, On nás z nich vysvobozuje, právě jako to činil Jákobovi a Pavlovi.