AC-ČÁSLAV.CZ

O Apoštolské církvi

HISTORIE CÍRKVE

První letniční sbor na našem území vznikl na severní Moravě před rokem 1910. Skupina křesťanů z různých denominací se začala scházet ke studiu Božího slova a k modlitbám. Prosili o zmocnění k duchovní práci – Bůh je pokřtil v Duchu svatém a obdrželi dar mluvení v jazycích. Tato práce se šířila. Vznikaly další skupiny v Brně, Praze a na jiných místech, které požádaly úřady o registraci. V roce 1910 byly registrovány jako Spolek rozhodných křesťanů letničních. Za nacistické nadvlády byla jejich činnost zakázána. Po roce 1948 byly spolky zrušeny. Proto se bratři pokoušeli začlenit do některých církevních společenství, ale z důvodu věroučných rozdílů to nebylo možné. Od počátku šedesátých let usilovali o povolení vlastní církve. V roce 1977 byla na území Československa založena církev, která byla legalizována teprve na počátku roku 1989.

 

UČENÍ APOŠTOLSKÉ CÍRKVE

 

Poslání

Za měřítko víry a křesťanského života přijímá Apoštolská církev Písmo svaté, jako jedinou věroučnou základnu. Navazuje na učení Ježíše Krista a apoštolů. Křtí ponořením ty, kteří jsou způsobilí věřit a vyznávat svou víru v Ježíše Krista jako Božího syna, svého Pána a Spasitele. V učení a praxi se kromě klasických axiómů křesťanské teologie zdůrazňuje osoba Ducha svatého v životě jednotlivce a církve. Cílem je zvěstovat Ježíše Krista v moci Ducha svatého. Pokud jde o vztah k jiným církvím, považuje AC ty, kteří uvěřili v Ježíše Krista, prožili odpuštění hříchů a jsou následovníky Ježíše, za Kristovu církev, tedy za své braty a sestry.

Eklesiologie

Církev je společenstvím všech vpravdě znovuzrozených věřících, kteří žijí pod autoritou Ježíše Krista a jsou spojeni Duchem svatým a Slovem Božím.

Christologie

Kristus je plně Bůh a člověk, který se narodil z panny Marie a svým zrozením se pokořil, aby učinil Boží dokonalou vůli – záchranu člověka. Přišel na svět, aby nám zjevil Boha Ote, ukázal nám cestu spasení a vzal naše hříchy na sebe, zlomil moc satana a osvobodil nás z moci smrti a hříchu. Zemřel na kříži a vstal y mrtvých, aby ospravedlnil všechny, kdo věří v něho. Řekl: „Dokonáno jest“, tzn. Nic není nutno ke spasení přidat. Nyní se přimlouvá, zachraňuje, křtí Duchem svatým, udílí služebnosti, vládne nad celou církví skrze Ducha svatého, Slovo a duchovní správce.

Soteriologie

Všichni zhřešili a odvrátili se od Boha. Nedokonalý člověk se nemůže sám spasit. Potřebuje činit pokání ze svých hříchů a musí uvěřit v Ježíše jako svého Pána a Spasitele. V zásadě má AC dva hlavní obřady: křest ve vodě a Večeři Páně. Slovem Božím rozumí 66 knih Bible bez Apokryfů. Toto slovo je plně inspirováno Duchem svatým, je neomylné, v originálu nejsou chyby a je pravidlem pro křesťanský život a učení.

 

VYZNÁNÍ VÍRY APOŠTOLSKÉ CÍRKVE

 

Boží plán s člověkem

 1. Člověk byl stvořen k obrazu Božímu. Sveden Satanovou lží zhřešil neposlušností, a ztratil tak obecenství s Bohem, čímž uvedl na celé lidstvo duchovní i tělesnou smrt.
 2. Ježíš Kristus smířil svou obětí lidstvo s Bohem, a umožnil tak člověku návrat k původnímu stavu a k životu věčnému.
 3. Osobní vírou v Ježíše Krista má každý člověk možnost stát se z Boží milosti opět Božím dítětem a dosáhnout života věčného.
 4. Duch svatý usvědčuje i dnes svět z hříchu, zjevuje tajemství evangelia a zmocňuje Kristovu církev k plnění jejího poslání na zemi
 5. Oběť Ježíše Krista pojí věřící v jednu rodinu Boží, církev Kristovu na zemi.
 6. Církev Kristova bude přenesena do Boží slávy.
 7. Zřízení tisíciletého království na zemi.
 8. Poslední soud.
 9. Spasení všech, kteří přijali dílo spasení v Kristu a vytrvají věrně až do konce. Takoví budou žít věčně v nebeské slávě.
 10. Existuje věčná záhuba – ohnivé jezero – pro ty, kteří odmítli Krista jako Spasitele.

 

Člověk tedy potřebuje poznat a prožít:

 1. svou hříšnost a ztracenost ve světle Slova Božího,
 2. pokání, tj. změnu smýšlení, lítost nad hříchem, jehož se dopustil, i nenávist k němu,
 3. obrácení se ve víře k Bohu, očištění krví Ježíše Krista a Boží ospravedlnění,
 4. znovuzrození v Ježíši Kristu – přijetí Božího synovství,
 5. křest ve vodě ponořením na základě osobní víry,
 6. křest v Duchu svatém s biblickým znamením – mluvením novými jazyky,
 7. naplňování Duchem svatým
  1. k nesení živého svědectví Ježíši Kristu,
  2. k tomu, aby dary Ducha svatého sloužily ke společnému budování církve Kristovy na zemi.
  3. k plnění velikého poslání církve Kristovy na zemi.

 

Církev Kristova v biblickém významu

 1. Hlavou církve je Ježíš Kristus a tvoří ji znovuzrození lidé, kteří žijí pod autoritou Ježíše Krista a jsou spojeni Duchem svatým a Slovem Božím.
 2. Byla založena v den Letnic vylitím Ducha svatého na učedlníky.
 3. Boží vůlí je, aby věřící žili v posvěcení skrze krev Ježíše Krista, moc Ducha svatého a poslušnost Božího slova a v neustálém růstu ve víře a nesli ovoce života naplněného Duchem svatým.
 4. Podílem věřících jsou dary Ducha svatého, které zmnocňují k životu a službě v moci Ducha svatého.
 5. V odpověď na modlitbu víry Pán nadpřirozeně uzdravuje nemocné.
 6. Církev Kristova je obecenství těla a krve Ježíše Krista, což je vyjádřeno slavením památky Večeře Páně podáváním chleba a vína. Přijímat Večeři Páně přísluší jen těm, kteří jsou očištěni a vykoupeni krví Kristovou, a tím připojeni k jeho církvi.
 7. Ve vztahu k ostatním znovuzrozeným křesťanům jsou členové vázáni povinností respektovat zásadu ztotožnění se s viditelnou církví Kristovou.

 

 

VEDENÍ CÍRKVE

 

Martin MOLDAN

Biskup

 

 

Úzká rada

 • Výkonný orgán Rady církve
 • Řídí církev v době mezi zasedáním RC

Složení: Biskup a

1. zástupce pro hospodářství
a administrativu

Roman TOMSA

Zástupce pro misii
a evangelizaci

Petr BARTOŠ

Zástupce
pro logistiku

Pavel BUBÍK

Zástupce
pro vzdělávání

Bc. Radek SMETANA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rada církve

 • Svolává konferenci AC
 • Zřizuje/ruší oblasti
 • Schvaluje/odvolává seniora
 • Navrhuje Konferenci biskupa
 • Ustanovuje/odvolává pastora
 • Dohlíží na činnosti církve
 • Rozhoduje o majetku církve

Složení: Biskup, Úzká rada a

 

Senior oblasti
Západočeské

Stanislav Bubik

Senior oblasti
Východočeské

Jiří SEDLÁČEK

Senior oblasti
Severomoravské

Stanislav CICHÝ

Senior oblasti
Středomoravské

Pavel ČEP

Senior oblasti
Jihomoravské

Ing. Viktor BALÁŽ

Pastor sboru
Český Těšín

Bohuslav Wojnar

Pastor sboru
Brno

František APETAUER

Ředitel
VOŠMT

Mgr. Milan BUBAN, M.A.

Zástupce
emeritního biskupa

MUDr. Aleš NAVRÁTIL