Opravdová síla – David Wilkerson

opravdovasilaJako Boží lid nemůžeme kráčet v Kristově plnosti, jestliže se nebudeme čím dál více oddělovat od ducha tohoto světa. Pokud se naše mysli postupně neodpoutávají od světských potěšení kolem nás, přijdeme o radost z našeho spasení. Smutnou pravdou je, že mnoho věřících se nedokáže radovat ze své spásy, protože zanedbávají poslouchání Božího Slova. Poslušnost Bibli – to je místo, kde začíná požehnání a radost!

Izrael nechtěl ztratit velkého ducha radosti, a proto se znovu shromáždil, aby v této záležitosti poslechl Hospodina: „Izraelovi potomci se oddělili ode všech cizinců. Stáli a vyznávali své hříchy i nepravosti svých otců“ (Nehemjáš 9,2).

Nezměnily se okolnosti ani zkoušky, které Izraelce sužovaly – Bůh změnil je. Nehemjáš připomněl radujícímu se Izraeli, jak se Hospodin postaral o jejich předky v poušti. Pán na ně vylil mnohonásobnou milost. Učil je svým Duchem a vedl je oblakem a sloupem ohně. Nadpřirozeně je zásoboval manou a vodou. A jejich oblečení ani obuv se zázračně neobnosily (viz Nehemjáš 9,19-21).

Stejně tak je tomu dnes, Bůh zaslíbil vylít na svůj lid tuto stejnou milost. Uprostřed všech našich soužení musíme jít potichu k Božímu Slovu a modlit se, aby to Duch Svatý vepsal do našich srdcí. Takto můžeme vejít do jeho pokoje a míru.

Jak si zachováme Boží radost? Uděláme to stejně, jako jsme ji dostali na počátku: Budeme milovat Jeho Slovo, ctít ho a dychtit po něm. A dál budeme kráčet v poslušnosti mocí Svatého Ducha. Jedině radost Pána nám dává opravdovou sílu!

 

Zdroj: http://davidwilkersoninczech.blogspot.cz/