Přinášet ovoce

wilkersonJe část Bible která mě hluboce usvědčuje. Ježíš řekl: „Já jsem ušlechtilá réva a můj Otec je vinař. Každou ratolest, která ve mně nenese ovoce, odřezává, a každou, která nese ovoce, čistí, aby nesla více ovoce. Vy jste již čistí díky slovu, které jsem k vám mluvil. Zůstaňte ve mně a já ve vás. Jako ratolest nemůže nést ovoce sama od sebe, pokud nezůstane ve kmeni, tak ani vy, pokud nezůstanete ve mně.Já jsem vinná réva a vy ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese mnoho ovoce; beze mě nedokážete nic. Jestliže někdo nezůstane ve mně, bude odhozen pryč jako ratolest a uschne. Pak budou posbírány, hozeny na oheň a shoří.” Jan 15,1-6

Čítal jsem tyto silné Kristovy slova a nemohl jsem uniknout jejich usvědčující moci. Duch svatý mi vtikl tu důležitost porozumění těchto slov: “Můj Otec je vinař… každou ratolest, která ve mně nenese ovoce , odřezává.

Tato záležitost křesťanů nést ovoce není volitelná s Bohem. On sleduje všechno jeho víno s velkou žárlivostí a obavami. Čeká na ratolesti až přinesou ovoce. Stojí hned vedle s nožem v ruce a s láskou sleduje sebemenší důkaz zkaženosti, která by mohla bránit růstu. Bůh očekává ovoce od každé ratolesti. Bez ovoce není možné ho uctívat a oslavovat. nebo být tím pravým učedníkem. Ježíš říká: “Když ponesete hojné ovoce, bude tím oslaven můj Otec a budete moji učedníci.” Jan 15, 8

Nesení ovoce má hodně společného s potěšením Boha – naplnění naší mise v Kristu a s tím, že naše modlitby a prosby jsou vyslyšeny. Ježíš řekl: “Já jsem si vybral vás, ne vy mě. Ustanovil jsem vás, abyste šli a nesli ovoce a vaše ovoce aby zůstalo; aby vám Otec dal, o cokoli ho poprosíte v mém jménu.” Jan 15, 16.

Přinášení ovoce se týká spíše toho co se stáváme než jednoduše co děláme. Já přináším ovoce, když tam není nic co by mě brzdilo od života s Bohem. To je to co měl Ježíš na mysli, když řekl: “Vy jste již čistí díky slovu, které jsem k vám mluvil.” Jan 15, 3 Říká:”Protože jsi uvěřil v mé slovo, u kterého ses až třásl, odkryl jsi všechna skrytá tajemství, přinesl světlo do každé tmavé věci a nechal jsi Boží slovo očistit tvou duši – všechny překážky jsou pryč.

 

David WILKERSON