Zvěstník – Březen 2016

POTŘEBUJEME BOŽÍ POKOJ
Ať se nám to líbí, či nelíbí, jsme součástí velkého evropského strachu, který panuje v oblasti „Uprchlické krize“. Není dne a ani hodiny, kdy nečelíme článkům, zprávám, různým studiím, jak se daná krize vyvíjí a bude vyvíjet. Byť je kolem nás opravdu cítit strach, který se nás téměř fyzicky dotýká, věřím, že plány našeho Spasitele se nehroutí.

Křesťanská obec se dělí čím dál více na dvě skupiny, které se stávají více a více radikálnější, tedy alespoň v otázce, jak se staví ke zmiňované krizi. Tyto dvě skupiny na sebe narážejí a jedna strana se snaží přesvědčit tu druhou. Jedna strana razí: naprostá otevřenost pro uprchlíky a všechny přijímat, ta druhá strana zase všechny vrátit. Ano, plně souhlasím s tím, že je tady problém, ke kterému potřebuji absolutní Boží zjevení a Jeho moudrost, abych jednal na základě ROZUMNOSTI Boží.

Nedávno jsem četl jednu zprávu, kterou se vám nyní budu snažit alespoň zjednodušeně předat.
V oblasti střední Afriky se během podzimu 2015 shromáždilo více jak 30 milionů afrických běženců, kteří jsou pomateni zprávami z Evropy (masmédia) typu“WELCOME REFUGEES“ (uprchlíci vítejte). Z 90% to jsou muži ve věku 25-30 let.
Nastává rok „R“, tedy v roce 2016 jde o všechno. Samozřejmě tam bylo více informací, které nejsou teď podstatné. Podstatné je to, že lidé se bojí toho, že k nám do Evropy směřuje ARMÁDA ARMÁD. Nepíši to proto, abych sílící obavy ještě zvýšil, ale píši to proto, abychom se dokázali k problému postavit čelem. Modlím se již delší dobu za to, abych měl Kristovo srdce a Jeho lásku, abych nepadl do satanovy léčky a nevyhrotil situaci v mém životě tak, že se ze mě stane křesťanský „radikál“, který bude buď jasně proti, nebo bude zase naprosto naivní a nechá se „opít rohlíkem“, kdy nezkoumám jeho původ a nezajímám se, čím je tento „rohlík“ namazán.
Boží slovo nás vede, a jsou to slova Pána Ježíše:

Matouš 10:16 Hle, já vás posílám jako ovce mezi vlky; buďte tedy obezřetní jako hadi a bezelstní jako holubice.

Věřím, že toto slovo je jedním z pilířů jistoty, jak se mám stavět k dané problematice. Vím, že situace není nijak lehká, ale není natolik neřešitelná v tom smyslu, že nebudu vědět, co mám dělat. Tím druhým pilířem je slovo z listu Judova:

Judův 1:23 Mějte slitování i nad jinými, ale s obezřetností, ať se vám oškliví i jejich plášť, poskvrněný hříchem.

Ano, je třeba mít postoj lásky, slitování, ale být také velmi obezřetní. Nejde to oddělit, protože by to přineslo veliký chaos do našeho života. Nesmíme se mezi sebou „mlátit“ Božím slovem, ale musíme společně hledat před Boží tváří a volat po moudrosti. Ano, je to tady, ale naše budoucnost je jiná. Máme nádherného Pána, který nás všechny, Jeho děti, povzbuzuje, abychom usilovali o Jeho pokoj:

Jan 14:27 Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám; ne jako dává svět, já vám dávám. Ať se srdce vaše nechvěje a neděsí!

A ještě jedno místo z Jana:

Jan 16:33 To jsem vám pověděl, abyste nalezli ve mně pokoj. Ve světě máte soužení. Ale vzchopte se, já jsem přemohl svět.

A to vám přeji, moji milí, abychom byli silní v Pánu a opravdu o POKOJ BOŽÍ usilovali. Nenechme se rozkymácet, ale buďme pevní v Pánu Ježíši Kristu, protože Jeho návrat je velmi blízko. Nikdo si nedovedeme představit, a ani to moc nejde, jak blízko jsme velkého finále dějin. Mějme oči otevřené a hlavně srdce čisté a pokorné a usilujme o hluboký vztah s Pánem Ježíšem Kristem. Jen v Něm se může ztišit naše duše, jen v Něm je naše síla a jen v Něm je naše naděje. Překonali jsme společně, mám nyní na mysli nás všechny, mnohé překážky a dokázali jsme s Boží pomocí zdolat mnohé horské výšiny a hluboká údolí. Ano, cesta, kterou jdeme, je pro nás neznámá, prakticky ve všem je nová a jakoby neprozkoumaná. Ale o to více se společně učme spoléhat na našeho Krále a vedení Ducha svatého. Buďme vyváženi v názorech a postojích a já jsem přesvědčen, že nezůstaneme viset někde ve vzduchu. Přeji nám všem krásný březen, ale především pokoj Boží pro nadcházející dny. Pojďme společně vstříc velkým výzvám a nenechme se unést emocemi, ani těmi lidskými jistotami.

Vždyť s námi je Bůh, Immanuel.

MiK

Kompletní zvěstník ke stažení zde pdf_downlaod