Zvěstník – říjen

UPNI SVÉ MYŠLENKY NA JEŽÍŠE – David Wilkerson

Písmo svaté nám jasně ukazuje, že máme ctít každou prorockou zprávu doručenou zbožnými muži a potvrzenou Písmem. Sbírejme všechno poznání o přicházejících bouřích, ať můžeme připravit naše srdce na to, čemu budeme čelit.
Nedovolme ale strachu či úzkosti pohltit naše myšlení či svírat naše srdce. Temnota zajisté přichází a soud je přímo před našimi dveřmi. Jako Boží lid ale nemůžeme dovolit žádnému temnému mračnu, aby zakrylo veliké světlo, jež nám Bůh zaslibuje, lásku a milosrdenství pro Jeho lid.

NEDOVOL SATANU UKRÁST TI NADĚJI

Musíme být dobře informovaní z Božího Slova a od Jeho proroků, ale nevyhrocujme to s poznáváním proroctví až tak, že by nás to úplně přemohlo. Ďábel by rád, aby se to stalo. Ví, že nás nemůže dohnat k pochybování o Pánově Slovu, které se týká soudu, tak se pokouší nás dostat do jiného extrému a vést nás do posedlosti strachem z nebezpečí, které má přijít. Jednoduše Satan nám chce uloupit všechnu naši naději tak, že nás naplňuje myšlenkami plnými strachu z budoucnosti. Nemůžeme ale vyřešit budoucnost tím, že se budeme úplně vším dopředu zaměstnávat. Ve skutečnosti můžeme zakrnět kvůli strachu a utkvělým myšlenkám o hrozných zážitcích.

UPNI SVÉ MYŠLENKY NA JEŽÍŠE

Apoštol Pavel nás uklidňuje tímto návodem:
Konečně, bratři, přemýšlejte o všem tom, co je pravdivé, ušlechtilé, spravedlivé, čisté, milé, co má dobrou pověst, jestli je nějaká ctnost a jestli je nějaká chvála, přemýšlejte o těchto věcech
( Filipským 4:8, mézvýraznění).

Jinými slovy: “Slyšeli jste všechny tyto varování. Nyní čtěte, co Boží Slovo zjevuje a co Jeho strážci říkají. A konečně upněte své myšlenky na Ježíše a Jeho dobrotu.

 

Kompletní zvěstník ke stažení zde pdf_downlaod